എന്‍റെ പുസ്തകം ലഭിക്കാന്‍ (CLICK ON PICTURE

Friday, 1 July 2011


തന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ കവിത ചൊല്ലി തളര്‍ന്ന ക്ഷീണത്തില്‍ പവിത്രന്‍ തീക്കുനി 
എന്‍റെ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിന് ശേഷം 

No comments:

Post a Comment