എന്‍റെ പുസ്തകം ലഭിക്കാന്‍ (CLICK ON PICTURE

Saturday, 2 July 2011

പി .ആര്‍ .രതീഷ്‌ ,പവിത്രന്‍ തീക്കുനി ,പി .എന്‍ .ഗോപി കൃഷ്ണന്‍ ,പി .എ.അനീഷ്‌ ,ഷൌക്കത്ത് അലിഖാന്‍ ,കുഴൂര്‍ വിത്സണ്‍ ,പ്രസാദ്‌ കാക്കശേരി ,ഒപ്പം ഞാനും അപ്പുറത്ത് എം .ആര്‍ .വിബിന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു ,എന്തോ ക്യാമറക്കോ,ക്യാമറമേനോ അവനോട് പിണങ്ങിയിരിക്കണം

No comments:

Post a Comment